Kontakt

Warszawa

KI One
ul. Krucza 24/26
00-526 Warszawa
Polska

Tel.: +48 22 522 32 00

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy, KRS 0000147322, NIP 778 00 45 529, REGON: 630183978, Kapitał zakładowy 62 558 200,00 PLN – całkowicie opłacony.

Oświadczamy, że KI One S.A. posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 Ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.