Kontakt

e-mail:

Warszawa

KI One
ul. Puławska 145
02-715 Warszawa
Polska

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy, KRS 0000147322, NIP 778 00 45 529, REGON: 630183978, Kapitał zakładowy 62 558 200,00 PLN – całkowicie opłacony.